Wij zijn op zoek naar montagemedewerkers!
Afspraak maken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wesa

 

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: Een ieder die van de onderneming producten wenst te kopen of koopt en een ieder die of diensten en/of een door de onderneming aan te nemen werk wenst af te nemen of neemt. Een afnemer kan een consument of een ondernemer zijn.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

De onderneming: V.O.F. Van Mierlo-Loomans, t.h.o.d.n. Houthandel Wesa, Wesa Tuinhout en Wesa Kachels, KvK-nummer: 1717.37.25

Oplevering: als oplevering geldt het gebruiksklaar ter beschikking stellen van het product, met dien verstande dat het, op verzoek van de afnemer, later bevestigen en/of monteren van enkele, niet-essentiële, onderdelen van het product niet afdoet aan de oplevering.
Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op andere wijze gemaakt op grond waarvan de onderneming de daarin genoemde producten en/of diensten en/of het aangenomen werk aan de afnemer levert.

Partijen: de afnemer en de onderneming gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ter verkoop aanbieden, het verkopen en het leveren van alle producten en/of diensten en/of het aangenomen werk door de onderneming.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk, dan wel langs elektronische weg, zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of verkoopvoorwaarden dan wel algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3. Offerte

3.1 Alle offertes van de onderneming zijn vrijblijvend en -tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld/overeengekomen- niet langer dan 14 dagen geldig.

3.2 Een offerte wordt gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de onderneming gedane opmetingen. De afnemer is verantwoordelijk voor de controle of de door hem aangeleverde gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten in de offerte dan wel opdrachtbevestiging en of deze juist en volledig zijn geïnterpreteerd en opgenomen. De afnemer is verplicht alle feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden te melden aan de onderneming voor zover deze hem/haar kenbaar waren of behoorden te zijn.

3.3 Alle werkzaamheden die niet gemeld worden in de offerte en/of opdrachtbevestiging vallen niet onder de overeenkomst.

3.4 Een eerste offerte is doorgaans een indicatieve offerte die door de onderneming aangepast kan worden na een opname van de omstandigheden ter plekke, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Prijs

4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn inclusief btw.

4.2 De onderneming is bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van onjuiste mededelingen van de afnemer.

4.3 Daarnaast is de onderneming bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden en die de onderneming niet kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand:
– door en op de datum van ondertekening door de afnemer van een offerte van de onderneming; of
– op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de onderneming dat de opdracht is geaccepteerd; of
– na bestelling, wanneer de afnemer de onderneming feitelijk in staat stelt met het werk aan te vangen of het product te leveren.

Artikel 6. Levertijd en afname

6.1 De levertijd gaat in wanneer de overeenkomst in overeenstemming met artikel 5 tot stand komt, alle door de onderneming benodigde en door de afnemer te verstrekken gegevens, hulpmiddelen en materialen in het bezit van de onderneming zijn en de aanbetaling als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is ontvangen.

6.2 Alle door de onderneming genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt de onderneming niet in verzuim.

6.3 Wegens overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, kan de afnemer nimmer enig recht doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

6.4 De afnemer zal het gekochte dan wel het te leveren werk moeten afnemen binnen een nadere door de onderneming te stellen termijn. Ook indien bij het afsluiten van de overeenkomst geen termijn is overeengekomen waarbinnen de afnemer af moet nemen. Bij niet afname nadat een termijn is overeengekomen, zal de afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De onderneming heeft dan het recht hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding jegens de afnemer.

6.5 Bij annulering van de overeenkomst is de onderneming gerechtigd 15% handelingskosten in rekening te brengen bij de afnemer.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling dient binnen 3 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. De afnemer wordt geacht na verloop van deze termijn van 3 dagen of de uitdrukkelijk anders overeengekomen termijn, van rechtswege derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

7.2 Bij opdrachten voor een bedrag onder € 15.000,- exclusief btw heeft een betalingstermijn te gelden met een aanbetaling van 30% bij opdrachtverstrekking en de resterende 70% bij oplevering. Bij opdrachten voor een bedrag boven € 15.000,- exclusief btw heeft een betalingstermijn te gelden met een aanbetaling van 30% bij opdrachtverstrekking, 50% betaling van het totale bedrag bij aanvang van de werkzaamheden en de resterende 20% bij oplevering.

7.3 Indien de afnemer niet uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum heeft betaald, heeft de onderneming het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen, onverminderd verder toekomende rechten. Deze rente zal steeds 1% per maand bedragen.

7.4 Iedere verplichting van de afnemer is terstond opeisbaar ingeval de afnemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, er sprake is van eventuele andere vormen van insolventieprocedures, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd.

7.5 Indien de afnemer, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op de onderneming heeft, is de afnemer niet gerechtigd die te verrekenen met de vordering(en) van de onderneming op de afnemer. Dit verrekenverbod geldt eveneens indien de afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

7.6 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door de onderneming worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de afnemer.

7.7 Geschiedt levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door de onderneming afzonderlijk worden gefactureerd.

7.8 De onderneming is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij vrees voor wanbetaling van de afnemer zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de producten. Indien de afnemer met enige verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en is de onderneming gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 8. Verplichtingen van de afnemer

8.1 De afnemer zorgt er voor dat de onderneming overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de onderneming van belang zijn. De bouwhoogte en terreingrens dient de afnemer zelf aan te geven.

8.2 De afnemer stelt de onderneming de gelegenheid de producten en werkzaamheden te leveren zoals overeengekomen. Het terrein dient voor plaatsing van de producten goed bereikbaar, bouwrijp en zoveel als mogelijk waterpas te zijn. Voor verwijdering van eventuele obstakels, dan wel andersoortig werk dat noodzakelijk is om te kunnen starten met de werkzaamheden, is de onderneming gerechtigd meerkosten in rekening te brengen.

8.3 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de afnemer of een door hem/haar gemachtigd persoon ter plaatse aanwezig te zijn.

8.4 Onderneming is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, welke voor afnemer voorzienbaar was en waarbij is nagelaten de nodige maatregelen te treffen. Dit geldt ook voor eventuele schade aan kabels, dan wel de kosten voor/bij een eventuele klikmelding.

8.5 Indien de afnemer opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van producten dan wel het uitvoeren van werkzaamheden dat afwijkt van het advies van de onderneming, is de onderneming niet aansprakelijk.

8.6 De afnemer is verplicht productadviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen hoe dan ook genaamd in verband met o.a. gebruik, bewerking, verwerking van de onderneming op te volgen. Indien geen sprake is van voornoemde opvolging, kan onderneming nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de afnemer

9.1 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.

9.2 De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor deze volgens de overeenkomst bestemd zijn.

9.3 Indien de afnemer niet voldoet aan hetgeen bepaald is in artikel 8 dient de afnemer eventuele schade die de onderneming dientengevolge leidt, te vergoeden. De door de afnemer zelf geleden schade komt voor eigen rekening.

9.4 Bij levering franco werk, waaronder niet is begrepen het lossen van de producten van de wagen, spoorwagen, uit de ruimten van een schip of dan wel uit enig ander vervoermiddel, reizen de producten voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de onderneming

10.1 De onderneming is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst  niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade van de afnemer of derden, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens het geval wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van de onderneming.

10.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is aansprakelijkheid van de onderneming in alle gevallen – uit welken hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door de onderneming te leveren zaken en/of diensten en/of werkzaamheden. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de onderneming, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.3 Tekortkomingen van fabrikanten en toeleveranciers zijn niet aan de onderneming toerekenbaar.

10.4 De onderneming is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de natuurlijke eigenschappen van het gebruikte materiaal in de producten en het in elkaar zetten, bevestigen en monteren van het product.

10.5 Indien de onderneming een overeenkomst aangaat voor het (brandvertragend) impregneren van hout van de afnemer, is de onderneming niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de natuurlijke eigenschappen van het door de afnemer aangeboden hout. Zaken die door de afnemer ter bewerking worden aangeboden en bij de onderneming aanwezig zijn, zijn voor rekening en risico van de afnemer. De onderneming is niet verplicht deze zaken te verzekeren.

10.6 De afnemer kan zich na opdrachtbevestiging niet meer beroepen op kwaliteiten / gebreken die de verschillende houtsoorten van nature bezitten (zoals bijvoorbeeld noesten).

10.7 Schade ontstaan (aan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, muren, plafonds en vloer) door het in elkaar zetten, bevestigen en monteren van het product is inherent aan de werkzaamheden en wordt uitdrukkelijk aanvaard door de afnemer.

10.8 De onderneming is niet aansprakelijk voor het handelen van de onderaannemer.

Artikel 11. Conformiteit en garantie

11.1 Producten en/of diensten en/of aangenomen werken moeten voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

11.2 Het product wordt gemaakt door gebruik van diverse natuurlijke materialen. Gebreken die eigen zijn aan het product of deze materialen (zoals, maar niet uitsluitend, het “werken van het hout”) vallen uitdrukkelijk niet onder de conformiteitsverplichtingen van de onderneming.

Artikel 12. Oplevering

12.1 De plaats van oplevering wordt in de overeenkomst bepaald.

12.2 Het transport naar de plaats van oplevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van de afnemer. Goederen worden geleverd langs de wagen.

12.3 De afnemer dient aanwezig te zijn op de dag van oplevering ter goedkeuring van de oplevering van het product en/of dienst en/of werk.

Artikel 13. Gebreken / Klachten

13.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Er wordt door de afnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden gereclameerd, bij gebreke waarvan de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of andere relevante documenten als juist zijn erkend.

13.2 Andere reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering der producten door de afnemer bij de onderneming te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

13.3 De afnemer accepteert een afwijking van de afmetingen op de gevraagde lengtes van de geleverde producten van maximaal 10% in verband met afwijkingen tussen de bestelde lengtes en de op voorraad liggende reguliere handelslengtes.

13.4 Zijn de producten geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

13.5 Reclames geven de afnemer geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Ieder beroep op compensatie wordt voorts uitgesloten.

13.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot weigering van de oplevering zijn.

13.7 Geleverde en geaccepteerde producten worden door de onderneming niet teruggenomen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, in welk (laatste) geval een bedrag van maximaal 85% van het aankoopbedrag wordt geretourneerd.

Artikel 14. Overgang risico en eigendom

14.1 Het product is na oplevering voor risico van de afnemer.

14.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat de afnemer heeft voldaan aan alle uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeiende betalingsverplichtingen.

14.3 Zolang de onderneming als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit:
– niet te verpanden;
– niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 15. Meer- en minderwerk

15.1 Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen te worden. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de onderneming op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Artikel 16. Intellectueel eigendom
Op de gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden is een auteursrecht van toepassing. Deze gegevens mogen door de afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor door de onderneming schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 17. Opschorting

17.1 In het geval dat de afnemer op de vervaldag nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de ondernemer, onverminderd het bepaalde in artikel 6:52 BW, bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling is geschied, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Ingeval er sprake is van overmacht is de onderneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de onderneming, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de onderneming.

18.3 Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens de onderneming tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19. In gebreke blijven van de afnemer

19.1 Indien de afnemer nalatig is en blijft zijn/haar verplichtingen na te komen, is de onderneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

19.2 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. zij een verzoek doet de schuldsaneringsregeling uit te spreken;
d. er sprake is van eventuele andere vormen van insolventieprocedures;
e. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
f. zij de bedrijfsuitoefening staakt.

19.3 In een geval zoals in het voorgaande lid bedoeld heeft de onderneming het recht om in de gevallen sub a, b, c, d en f zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden.

 Artikel 20. Geschillen

20.1 De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd ingeval van geschillen tussen de onderneming en de afnemer welke met de (totstandkoming van) de offerte, de overeenkomst, de algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten verband houden.

20.2 Op de overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

 

waar kunnen we u
mee helpen?
Wesa Tuinhout

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×